ေစတနာ့ဝန္ထမ္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ့ အပျံုးပန္းမ်ားေအာက္မွာ

သင္တို့ရဲဘာသာစကားအခက္အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းကပါစို့။

အာခိဟဘရဘူတာမွသံုးမိနစ္ခန့္။

အားလပါခ်ိန္မွာ အက်ိုးရွိေအာင္ပညာရွာရင္းနဲ့မိတ္ေဆြေတြလည္းတိုးမယ္။

ေနထိုင္မႈအခက္အခဲမ်ားရွိပါကေဆြးေနြးနိုင္သည္။

စိတ္ေပွ်ာ္ရွြင္မႈလည္းရရွိနိုင္မယ္။